کارلوس کاستادنا:دانایان با عمل زندگی می کنند, نه با اندیشه عمل .

آلبر کامو :شغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه ژذیرفته شود.

کارل یونگ :تا چیزی را نپذیریم نمی توانیم تغییرش دهیم .

ناپلئون :صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد.

مارو اکلینز:اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد.

باسیل اس .والش:اگر ندانید که به کجا می روید, چگونه توقع دارید به آنجا برسید؟