ببخشین بد موقع مزاحم شدم
می خواستم برم WC
گفتم بپرسم آب خوردی آفتابه رو کجا گذاشتی!!!