1) از بین بردن چربی صورت : برای انجام این کار بهترین وسیله استفاده از آرد برنج است ، زیرا این آرد فاقد چربی بوده و لذا جاذب چربی است . لذا توصیه می کنیم که از استعمال پودرهای شیمیایی خودداری کرده ، به جای آنها از آرد برنج استفاده کنید .